Slovenská reumatologická spoločnosť SLS
v spolupráci s LF UPJŠ Košice, SKSaPA a SLK
pripravujú 
XV. Novo­roč­ný reuma­to­lo­gic­ký seminár 
Novoročný reumatologický seminár
Záš­ti­tu nad semi­ná­rom prevzal
prof. MUDr. Peter Jar­čuš­ka, PhD.
dekan lekár­skej fakul­ty UPJŠ 
Témy kon­fe­ren­cie
Pediatrická reumatológia – spolupráca
Pľúcne prejavy reumatologických ochorení
25. – 26. JANUÁR 2024
Doub­let­ree by Hil­ton, Košice 

Váže­né kole­gy­ne, kolegovia,

pozý­va­me Vás na kaž­do­roč­né novo­roč­né stret­nu­tie reuma­to­ló­gov, kto­ré sa usku­toč­ní v janu­ári 2024 v Koši­ciach. Naše stret­nu­tia sa sta­li už tra­dí­ci­ou a teší nás Váš dote­raj­ší veľ­ký záu­jem o toto podu­ja­tie. Verím, že aj ten­to rok pre Vás pri­pra­ví­me zau­jí­ma­vé témy z reuma­to­ló­gie ale aj z  iných medi­cín­skych oblas­tí. Veno­vať sa bude­me prob­le­ma­ti­ke pediat­ric­kej reuma­to­ló­gie, využi­tiu poznat­kov gene­ti­ky v reuma­to­ló­gii, pľúc­nym ocho­re­niam ako aj mana­žo­va­niu pacien­ta v ambu­lan­cii. Verím, že prij­me­te pozva­nie na 15. roč­ník „Novo­roč­né­ho reuma­to­lo­gic­ké­ho semi­ná­ra“, kto­rý sa usku­toč­ní 25. – 26. janu­ára 2024 v hote­li Doub­leT­ree by Hil­ton v Koši­ciach. Odbor­nú garan­ciu nad stret­nu­tím pre­vza­la SLS a LF UPJŠ v Koši­ciach. Podu­ja­tie je kreditované.

Pria­te­lia, teším sa na naše spo­loč­né stret­nu­tie v novom roku.
Ž. Mace­jo­vá

PROGRAM

Orga­ni­zá­to­ri si vyhra­dzu­jú prá­vo na zmeny! 

ŠTVRTOK 25. 1. 2024

12:00 – 18:00

12.00 – 13.00

13.00 – 13.10

Regis­trá­cia účastníkov

OBED

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE SEMINÁRA

 

13:10 – 14:40

Pediatrická reumatológia

pred­sed­níc­tvo:

Var­go­vá V., Dal­los T.


Juve­nil­ná a adult­ná for­ma skle­ro­der­mie – odliš­né kli­nic­ké feno­ty­py
(20 min.)
Var­go­vá V.

Help! I need some­bo­dy! ReumE­to­ló­gia pre­stu­pu do sta­rost­li­vos­ti špe­cia­lis­tu pre dospe­lých (20 min.)
Wei­ser P., Bánó­o­vá E., Var­go­vá V.

Keď artri­tí­da prek­va­pí… (20 min.)
Bánó­o­vá E., Var­go­vá V.

Defi­cien­cia ade­no­zín-dea­mi­ná­zy 2. typu (DADA2) – prvé skú­se­nos­ti na Slo­ven­sku (15 min.)
Bala­ži­ová B., Čiž­nár P., Pozde­cho­vá M., Švec P., Morav­čí­ko­vá D., Jese­ňák M., Fre­i­ber­ger T., Froň­ko­vá E., Buc­ci­ol G., Dal­los T.  

Vzác­ny syn­dróm v dife­ren­ciál­nej diag­nos­ti­ke JIA (15 min.)
Maže­ri­ko­vá Z., Vasil M., Hav­lo­vi­co­vá M., Gen­čík A., Pop­lu­hár J.

 

 

14:40 – 15:25

Safety for all – stojíme za bezpečnosťou

Sate­lit­né sym­pó­zium pod­po­re­né far­ma­ce­utic­kou spo­loč­nos­ťou Novar­tis (45 min.)

pred­sed­níc­tvo: Var­go­vá V., Dal­los T.


Inhi­bí­tor IL-17A v manaž­men­te reuma­tic­kých ocho­re­ní s pľúc­ny­mi komor­bi­di­ta­mi 
Mace­jo­vá Ž.

Bez­peč­nost­ný pro­fil seku­ki­nu­ma­bu v kli­nic­kých skú­ša­niach a kli­nic­kej pra­xi 
Var­go­vá V.

Sys­té­mo­vá juve­nil­ná idi­opa­tic­ká artri­tí­da – diag­nos­ti­ka a lieč­ba v súčas­nos­ti 
Dal­los T.

 

 

15:25 – 16:10

Manažment reumatoidných ochorení z pohľadu reumatológa a dermatológa

Sate­lit­né sym­pó­zium pod­po­re­né far­ma­ce­utic­kou spo­loč­nos­ťou Eli Lil­ly (45 min.) 

pred­sed­níc­tvo: Mace­jo­vá Ž.


JAK inhi­bí­to­ry v manaž­men­te juve­nil­nej idi­opa­tic­kej artri­tí­dy – výsled­ky kli­nic­kých štú­dií
Mace­jo­vá Ž.

Zhr­nu­tie výsled­kov účin­nos­ti lieč­by JAKi u dospe­lých pacien­tov s RA
Zári­ko­vá M.

Čo ponú­ka­jú anti IL-17 v lieč­be pso­ria­tic­ké­ho ocho­re­nia
Mel­ní­ko­vá K. 

16:10 – 16:20         prestávka

 

 

 

16:20 – 17:40

Systémové ochorenia spojiva

pred­sed­níc­tvo: Tuchy­ňo­vá A., Spi­šá­ko­vá D.


Manaž­ment a lieč­ba GPA (20 min.)
Spi­šá­ko­vá D.

Neoča­ká­va­ná ces­ta tam a späť (20 min.)
Magy­ar R.

Manaž­ment a lieč­ba EGPA (20 min.)
Ben­hat­chi K.

Plaz­ma­fe­ré­za môže pomôcť aj pacien­to­vi s reuma­to­lo­gic­kým ocho­re­ním (20 min.)
Gabz­di­lo­vá J., Szi­lá­gy­i­ová L.

 

 

17:40 – 18:10

Subkutánny infliximab – skúsenosti z reálnej praxe

Sate­lit­né sym­pó­zium pod­po­re­né far­ma­ce­utic­kou spo­loč­nos­ťou Cell­tri­on (30 min.)

pred­sed­níc­tvo: Mace­jo­vá Ž.


Sub­ku­tán­ny infli­xi­mab, lep­šia ver­zia IV for­my?
Gom­bo­šo­vá L.

Lieč­ba sub­ku­tán­nym infli­xi­ma­bom pri AS – vlast­ná skú­se­nosť
Spi­šá­ko­vá D.

18:30 – 21:00       Veče­ra

 

PIATOK 26. 1. 2024

 

08:30 – 09:00

Pre veselší a šťastnejší nový rok s cielenou a personalizovanou liečbou

Sate­lit­né sym­pó­zium pod­po­re­né far­ma­ce­utic­kou spo­loč­nos­ťou 
 UCB (30 min.)

pred­sed­níc­tvo: Šte­ňo­vá E., Škam­lo­vá M.


Duál­na inhi­bí­cia IL-17AF v lieč­be spon­dy­lo­ar­tri­tíd
Škam­lo­vá M.

Novin­ky z ACR – cer­to­li­zu­mab u pacien­tov s vyso­kou hla­di­nou reuma­to­id­né­ho fak­to­ra
Šte­ňo­vá E.

 

09:00 – 10:40

Pľúcne prejavy reumatických ochorení 

pred­sed­níc­tvo: Záňo­vá E., Tóth Š., Sliv­ka R.


Pľúc­ne  pre­ja­vy  reuma­tic­kých ocho­re­ní: Krok za kro­kom s pne­umo­ló­gom (20 min.) 
Pred­náš­ka pod­po­re­ná spo­loč­nos­ťou Boeh­rin­ger Ingel­he­im
Tóth Š.   

Zvlá­da­nie kom­plex­nej lieč­by pacien­tov s pľúc­nou fib­ró­zou v kaž­do­den­nej pra­xi v cen­tre (20 min.)
Pred­náš­ka pod­po­re­ná spo­loč­nos­ťou Boeh­rin­ger Ingel­he­im
Sliv­ka R. 

Pos­ti­hnu­tie pľúc u pacien­tov s reuma­to­id­nou artri­tí­dou (20 min.)
Tuchy­ňo­vá A.

Inters­ti­ciál­ne pľúc­ne pos­ti­hnu­tie pri reuma­to­id­nej artri­tí­de z pohľa­du reuma­to­ló­ga (20 min.)
Sen­čá­ro­vá M.

Ces­ta pacien­ta s pľúc­nou fibrózou:prípadové štú­die (20 min.)
Pred­náš­ka pod­po­re­ná spo­loč­nos­ťou Boeh­rin­ger Ingel­he­im
Záňo­vá  E.

10:40 – 11:00        Prestávka

 

 

11:00 – 11:30

Aké možnosti prináša upadacitinib…

Sate­lit­né sym­pó­zium pod­po­re­né far­ma­ce­utic­kou spo­loč­nos­ťou Abb­Vie (30 min.)

pred­sed­níc­tvo: Mace­jo­vá Ž.


Kli­nic­ká per­spek­tí­va upa­da­ci­ti­ni­bu

Žlnay M.

Lieč­ba upa­da­ci­ti­ni­bom v mono­te­ra­pii

Šte­ňo­vá E.

11:30 – 12:50

Varia

pred­sed­níc­tvo: Mace­jo­vá Ž., Žlnay M.

 
Aktu­ál­ne mož­nos­ti diag­nos­ti­ky a lieč­by sekun­dár­nej oste­opo­ró­zy pri reuma­tic­kých ocho­re­niach (20 min.)
Dubec­ká S.

Pso­ria­tic­ká artri­tí­da v RTG obra­ze (20 min.)
Sed­lá­ko­vá J.

Pso­ria­tic­ká artri­tí­da v USG obra­ze (20 min.)
Žlnay M.

Aty­pic­ká for­ma kryš­tál­mi indu­ko­va­nej artri­tí­dy (20 min.)
Seman­čík J., Seman­čí­ko­vá E.

12:50                  Záver semi­ná­ra 

13:00                  Obed

INFORMÁCIE

VEDECKÝ VÝBOR
prof. MUDr. Žel­mí­ra Mace­jo­vá, PhD., MPH
doc. MUDr. Zden­ko Kil­lin­ger, PhD.
MUDr. Mar­tin Žlnay, PhD.
ORGANIZAČNÝ  VÝBOR
MUDr. Danie­la Spi­šá­ko­vá, PhD.
Bc. Roma­na Ondičová

 

REGISTRÁCIA

AKTÍVNA ÚČASŤ: do 19. 11. 2023
ON-LINE:                for­mu­lá­rom na tej­to strán­ke ↓
E‑MAIL:                  kami@agenturakami.sk

 

 REGISTRAČNÉ POPLATKY od 20. 11. 2023 a na mieste
 Ates­to­va­ný lekár 40 €
 Lekár v špe­cia­li­zač­nej príprave 30 €
 Ses­tra — člen­ka SKSaPA 20 €
 Ses­tra — nečlen­ka SKSaPA 30 €
 Študenti  zdar­ma
Účast­ník nad 70 rokov zdar­ma


Prvý autor NEHRADÍ regis­trač­ný poplatok

Regis­trač­ný popla­tok zahŕňa: účasť na odbor­nom prog­ra­me, kon­fe­renč­né mate­riá­ly, občerstve­nie počas kon­fe­ren­cie a vstup do vysta­vo­va­teľ­ských pries­to­rov. Vstup do kon­fe­renč­ných pries­to­rov hote­la, účasť na podu­ja­tí – s MENOVKOU. Všet­ci účast­ní­ci kon­fe­ren­cie obdr­žia menov­ku pri regis­trá­cii a sú povin­ní ju nosiť na vidi­teľ­nom mieste.

Mož­nosť zakú­pe­nia veče­re 25. 1. 2024 – 30 EUR/​osoba

Kon­fe­renč­ný popla­tok uhraď­te pro­sím na účet:
Názov účtu: Agen­tú­ra KAMI, s. r. o., Let­ná 82/​75, 052 01 Spiš­ská Nová Ves
Peňaž­ný ústav: ČSOB, a. s.
VS: bude Vám pri­ra­de­ný po zare­gis­tro­va­ní
KS: 0308
IBAN: SK09 7500 0000 0040 2082 0119
SWIFT: CEKOSKBX

Poznám­ka:
– do sprá­vy pre pri­jí­ma­te­ľa uveď­te meno účast­ní­ka,
– ak hra­dí regis­trač­ný popla­tok fir­ma, pro­sí­me o zasla­nie men­né­ho zozna­mu,
– pri neskor­šej regis­trá­cii je potreb­né pre­uká­zať sa dokla­dom o zapla­te­ní
 regis­trač­né­ho poplat­ku
– pri plat­be regis­trač­né­ho poplat­ku z ČR Vám pomô­že­me, kon­tak­tuj­te nás!

 

STORNO PODMIENKY

Orga­ni­zá­tor kon­fe­ren­cie musí byť vyro­zu­me­ný o zru­še­ní účas­ti na kon­fe­ren­cii písom­ne e‑mailom na kami@agenturakami.sk
Zru­še­nie po tele­fo­ná­te nebu­de akcep­to­va­né!
• do 25. 12. 2023 – bez stor­no poplat­ku
• od 26. 12. 2023 – 100 % stor­no regis­trač­né­ho poplatku

 

HODNOTENIE ARS CME

Kon­fe­ren­cia je zara­de­ná do kon­ti­nu­ál­ne­ho medi­cín­ske­ho vzde­lá­va­nia ARS CME. Kre­di­ty budú účast­ní­ko­vi pri­zna­né v zmys­le vyhláš­ky MZ SR 74⁄2019 Z. z. v zne­ní neskor­ších pred­pi­sov a na zákla­de zmlu­vy medzi SLK a Európ­skou akre­di­tač­nou radou. Potvr­de­nie o účas­ti na vzde­lá­va­cej akti­vi­te CME si náj­du účast­ní­ci na strán­ke cmeportal.sk – po pri­hlá­se­ní do svoj­ho kon­ta pod náz­vom danej akti­vi­ty. Účast­ní­kom, kto­rí nema­jú vytvo­re­né kon­to, zašle­me potvr­de­nie o účas­ti e‑mailom cca 14 dní po skon­če­ní konferencie.

V prí­pa­de, ak sa ses­tra /​ pôrod­ná asis­tent­ka zúčast­ní tej­to akti­vi­ty sústav­né­ho vzde­lá­va­nia s viac ako jed­nou pred­náš­kou, budú jej za aktív­nu účasť pri­de­le­né kre­di­ty len raz, bez ohľa­du na počet pre­zen­to­va­ných pred­ná­šok. Toto usta­no­ve­nie sa vzťa­hu­je aj na spoluautorstvo.

Na kon­fe­ren­ciu nie je potreb­né sa regis­tro­vať cez por­tál SKSa­PA, pri­hlá­siť sa môže­te on-line cez regis­trač­ný for­mu­lár na tej­to stránke.

Kre­di­ty za pasív­nu účasť:
Štvr­tok  25. 1. 2024  5 kre­di­tov
Pia­tok   26. 1. 2024  4 kre­di­ty

Kre­di­ty za aktív­nu účasť (za kaž­dý prís­pe­vok):
Prvý autor slo­ven­ský /​ zahra­nič­ný          10 kre­di­tov /​ 15 kre­di­tov
Dva­ja spo­lu­au­to­ri slo­ven­skí /​ zahra­nič­ní  5 kre­di­tov /​ 10 kreditov


UBYTOVANIE

Hotel Doub­leT­ree by Hil­ton Hotel Košice

Cena uby­to­va­nia s raňaj­ka­mi:
Sin­gle izba – 135 €
Doub­le izba – 155 €
Miest­ny popla­tok – 2,50 €/​osoba/​noc
Par­ko­va­nie je spo­plat­ne­né a nie je mož­né ho rezer­vo­vať vopred, ďaku­je­me za pochopenie.

ON-LINE: for­mu­lá­rom na tej­to strán­ke ↓
E‑MAIL:     kami@agenturakami.sk

Uby­to­va­nie pre účast­ní­kov zabez­pe­ču­je Agen­tú­ra KAMI, s. r. o.
V prí­pa­de záuj­mu pro­sím kon­tak­tuj­te e‑mailom: kami@agenturakami.sk

 25. 1. 2024 štvrtok 

12:00 – 13:00  cof­fe­eb­re­ak pre doces­to­va­ných
13:00 otvo­re­nie kon­fe­ren­cie
Blok pred­ná­šok
Pre­stáv­ka – cof­fee bre­ak
Blok pred­ná­šok
Veče­ra

 26. 1. 2024 piatok 

Blok pred­ná­šok
Obed
Blok pred­ná­šok
14:00  ukon­če­nie konferencie

REGISTRAČNÝ FORMULÁR

1
Účast­ník
Účasť
Záu­jem o uby­to­va­nie 25. – 26. 1. 2024Doub­let­ree by Hil­ton, Koši­ce
Veče­ra 25. 1. 202430 € /​ oso­ba
Špe­ciál­na stra­va
Služ­by hra­dí
Poža­du­jem fak­tú­ru


Fak­tú­ru zaslať
Infor­mo­va­nie dot­knu­tej oso­by
Súhla­sím so zasie­la­ním pozvá­nok, týka­jú­cich sa orga­ni­zá­cii kon­gre­sov, kon­fe­ren­cií, semi­ná­rov v pôsob­nos­ti Agen­tú­ry KAMI, s. r. o. na uve­de­nú e‑mailovú adre­su v súla­de s Naria­de­ním Európ­ske­ho Par­la­men­tu a Rady (EÚ) 2016/​679 z 27. aprí­la 2016 o ochra­ne fyzic­kých osôb pri spra­cú­va­ní osob­ných úda­jov a o voľ­nom pohy­be takých­to úda­jov, kto­rým sa ruší smer­ni­ca 95/​46/​ES (vše­obec­né naria­de­nie o ochra­ne úda­jov) (ďalej len Naria­de­nie GDPR), a záko­na č. 18/​2018 Z.z. o ochra­ne osob­ných úda­jov a o zme­ne a dopl­ne­ní nie­kto­rých záko­nov so spra­co­va­ním osob­ných úda­jov. Chce­me Vás uis­tiť, že sme vyko­na­li všet­ky kro­ky potreb­né k tomu, aby boli Vaše osob­né úda­je aj naďa­lej v abso­lút­nom bez­pe­čí. Aktu­ali­zo­va­né pra­vid­lá o ochra­ne osob­ných úda­jov náj­de­te na našom webo­vom síd­le www.agenturakami.sk v sek­cii ochra­na osob­ných úda­jov. Pro­sím, pre­čí­taj­te si nové pra­vid­lá a pre­svedč­te sa o tom, že nám na bez­peč­nos­ti Vašich osob­ných úda­jov sku­toč­ne zále­ží.

REGISTRÁCIA UKONČENÁ!

Regis­tro­vať sa je mož­né už len na mies­te podujatia.

keyboard_​arrow_​leftPre­vi­ous
Nextkeyboard_​arrow_​right

PARTNERI

GENERÁLNY PARTNER

Novoročný reumatologický seminár

HLAVNÍ PARTNERI

Novoročný reumatologický seminár
Novoročný reumatologický seminár
Novoročný reumatologický seminár
Novoročný reumatologický seminár

PARTNERI

Novoročný reumatologický seminár
Novoročný reumatologický seminár
Novoročný reumatologický seminár
Novoročný reumatologický seminár
Novoročný reumatologický seminár
Novoročný reumatologický seminár