Slovenská reumatologická spoločnosť SLS
v spolupráci s LF UPJŠ Košice
pripravujú 

XIV. Novoročný
reumatologický seminár
26. – 27. JANUÁR 2023
Doubletree by Hilton, Košice 

Generálny partner podujatia

abbvie

Váže­né kole­gy­ne, kole­go­via,
rok sa s rokom stre­tol a opäť je tu naše tra­dič­né novo­roč­né stret­nu­tie. Po ťaž­kom obdo­bí pan­dé­mie a dvoch vynú­te­ných on-line podu­ja­tiach  sa môže­me stret­núť osob­ne, čo ma nesmier­ne teší. Opäť sme pre Vás pri­pra­vi­li zau­jí­ma­vé témy z reuma­to­ló­gie ako aj iných medi­cín­skych oblas­tí, kto­ré navzá­jom úzko súvi­sia. Veno­vať sa bude­me aj prob­le­ma­ti­ke mana­žo­va­nia pacien­ta v ambu­lan­cii. Prog­ram sme záro­veň obo­ha­ti­li  téma­mi z orto­pé­die, gas­tro­en­te­ro­ló­gie a hepa­to­ló­gie, reha­bi­li­tá­cie, zub­né­ho lekár­stva… Áno, aj zub­né ocho­re­nia môžu súvi­sieť s reuma­to­lo­gic­ký­mi ocho­re­nia­mi. Ak sa chce­te pre­sved­čiť, príď­te na 14. roč­ník „Novo­roč­né­ho reuma­to­lo­gic­ké­ho semi­ná­ra“, kto­rý sa usku­toč­ní 26. – 27. janu­ára 2023 v hote­li Doub­leT­ree by Hil­ton v Koši­ciach. Odbor­nú garan­ciu nad stret­nu­tím pre­vza­la SLS a LF UPJŠ v Koši­ciach. Podu­ja­tie sa usku­toč­ňu­je za pod­po­ry far­ma­ce­utic­kej spo­loč­nos­ti Abb­Vie a je kre­di­to­va­né. 

 Pria­te­lia, teším sa na naše spo­loč­né stret­nu­tie v novom roku. 

Ž. Mace­jo­vá

INFORMÁCIE

 

HODNOTENIE ARS CME
Kon­fe­ren­cia je zara­de­ná do kon­ti­nu­ál­ne­ho medi­cín­ske­ho vzde­lá­va­nia ARS CME. Kre­di­ty budú účast­ní­ko­vi pri­zna­né v zmys­le vyhláš­ky MZ SR 74/​2019 Z. z. v zne­ní neskor­ších pred­pi­sov a na zákla­de zmlu­vy medzi SLK, SLS a Európ­skou akre­di­tač­nou radou. Potvr­de­nie o účas­ti na vzde­lá­va­cej akti­vi­te CME si náj­du účast­ní­ci na strán­ke https://ks.lekom.sk – zóna pre leká­rov, po pri­hlá­se­ní do svoj­ho kon­ta pod náz­vom danej akti­vi­ty. Účast­ní­kom, kto­rí nema­jú vytvo­re­né kon­to, zašle­me potvr­de­nie o účas­ti e‑mailom.

Kre­di­ty za pasív­nu účasť:
26. 1. 2023 štvr­tok    5 kre­di­tov
27. 1. 2023 pia­tok     3 kredity

 

NEPEŇAŽNÉ PLNENIE
Orga­ni­zá­tor nebu­de posky­to­vať nepe­ňaž­né plne­nie pre účast­ní­kov podu­ja­tia (uby­to­va­nie, dopra­va). Ak si účast­ník hra­dí regis­trač­ný popla­tok sám, nemá povin­nosť odvo­du zráž­ko­vej dane za nepe­ňaž­né plne­nie v zmys­le Záko­na o dani z príj­mov č. 595/​2003 Z. z. v zne­ní neskor­ších predpisov.

 

UBYTOVANIE
Uby­to­va­nie počas kon­fe­ren­cie zabez­pe­ču­je Agen­tú­ra KAMI, s. r. o. pro­stred­níc­tvom regis­trač­né­ho for­mu­lá­ra ale­bo na kami@agenturakami.sk

Upo­zor­ňu­je­me, že kapa­ci­ta sály a kapa­ci­ta uby­to­va­nia je obmedzená

PROGRAM

ŠTVRTOK 26. 1. 2023

12.00 – 13.00 OBED

13.00 – 13.10 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE
                       Ž. Macejová

 

 

13.10 – 14.35       I. BLOK

Ťaž­ko lie­či­teľ­ní pacien­ti s reuma­to­id­nou artri­tí­dou (15 min.)
Ž. Mace­jo­vá

Aké bene­fi­ty môže­me oča­ká­vať zo zme­ny mecha­niz­mu účin­ku v lieč­be RA? (15 min.)
R. Magy­ar

Zdra­vie peče­ne u IMID pacien­tov (15 min.)
P. Jar­čuš­ka

Víru­so­vé infek­cie u pacien­tov s IBD (15 min.)
S. Dra­ži­lo­vá

Gas­tro­in­tes­ti­nál­ne a hepa­tál­ne pos­ti­hnu­tie pria­mo spo­je­né s reuma­to­id­nou artri­tí­dou (15 min.)
I. Rybár

Dis­ku­sia (10 min.)

 

 

14.35 – 15.45       II. BLOK

Pre­ja­vy v úst­nej duti­ne u pacien­tov s IMID (20 min.)
S. Tim­ko­vá

Reuma­to­id­ná artri­tí­da, cel­ko­vé ocho­re­nia a orál­ne zdra­vie – súvi­sia? (20 min.)
M. Tamá­šo­vá, Ž. Macejová

Prob­le­ma­ti­ka oste­opo­ró­zy u reuma­tic­ké­ho pacien­ta z pohľa­du sto­ma­to­chi­rur­ga (20 min.)
M. Riz­nič

Dis­ku­sia (10 min.)

Pre­stáv­ka (15 min.)

 

 

16.00 – 16.55       III. BLOK

Infekč­né kom­pli­ká­cie u pacien­tov s RA (15 min.)
M. Škam­lo­vá

Ťaž­ko lie­či­teľ­ná RA – vlast­ná skú­se­nosť (15 min.)
Z. Lorinc­zo­vá

Tak je to „reuma“ či nie? (15 min.)
G. Belá­ko­vá

Dis­ku­sia (10 min.)

 

 

16.55 – 17.50       IV. BLOK 

Ope­rač­ná lieč­ba reuma­tic­kej ruky (15 min.)
T. Šev­čík

Mož­nos­ti reha­bi­li­tá­cie u reuma­to­lo­gic­kých pacien­tov (15 min.)
A. Dob­ro­vi­čo­vá

 

Sekun­dár­na oste­opo­ró­za pri RA (15 min.)
S. Dubec­ká

Dis­ku­sia (10 min.)

 

 

17.50 – 18.45      V. BLOK

Je Váš pacient dob­re kon­tro­lo­va­ný? Poď­me sa o tom poroz­prá­vať (15 min.)
Z. Kme­čo­vá

Posta­ve­nie PET/​CT v reuma­to­ló­gii (15 min.)
E. Šte­ňo­vá

Bez­peč­nosť lieč­by inhi­bí­to­rov JAK z pohľa­du pne­umo­ló­ga (15 min.)
E. Záňo­vá

Dis­ku­sia (10 min.)

 

PIATOK 27. 1. 2023

 

8.30 – 9.25          VI. BLOK

Nepoz­na­né bene­fi­ty BL a inhi­bí­to­rov JAK u pacien­tov s IMID (15 min.)
V. Mly­ná­ri­ko­vá

Ako môže kom­pli­ká­cia ovplyv­ňo­vať prie­beh lieč­by reuma­tic­kých ocho­re­ní (15 min.)
D. Spi­šá­ko­vá 

Kazu­is­ti­ka: Sys­té­mo­vé cho­ro­by spo­ji­vo­vé­ho tka­ni­va (15 min.)
M. Sen­ča­ro­vá 

Dis­ku­sia (10 min.)

 

 

9.25 – 10.25      VII. BLOK

Bolesť a kon­tro­la ocho­re­nia v SpA – fokus na PsA s axiál­nym pos­ti­hnu­tím (15 min.)
D. Čier­ny

Lieč­ba pacien­tov s reuma­to­id­nou artri­tí­dou so stred­nou akti­vi­tou ocho­re­nia (15 min.)
O. Luká­čo­vá

Súčas­ný pohľad na bez­peč­nosť bio­lo­gic­kej a cie­le­nej lieč­by (20 min.)
M. Žlnay

Dis­ku­sia (10 min.)

Pre­stáv­ka (10 min.)

 

 

10.35 – 12.00    WORKSHOP

Manaž­ment reuma­to­lo­gic­ké­ho pacien­ta v ambulancii/​ otáz­ky efek­tív­ne­ho vyka­zo­va­nia pacien­ta
J. Jan­čo­vi­čo­vá, Ľ. Kuderová

12.00 – 12.15    ZÁVER SEMINÁRA
                          Ž. Macejová

12.30                OBED

Podu­ja­tie je hod­no­te­né CME kre­dit­mi a je pod­po­re­né spo­loč­nos­ťou Abb­Vie s. r. o.

 

Abb­vie s. r. o., City Busi­ness Cen­ter II
Kara­dži­čo­va 10, Bra­ti­sla­va 2
Tel.: +421 2 50 500 777,  Fax: +421 2 50 500 799, www.abbvie.skSK-RNQR-220045

REGISTRÁCIA

Regis­trá­cia na toto podu­ja­tie je BEZPLATNÁ!

1
Účast­ník
Účasť
Záu­jem o uby­to­va­nie 25. – 26. 1. 2024Doub­let­ree by Hil­ton, Koši­ce
Veče­ra 25. 1. 202430 € /​ oso­ba
Špe­ciál­na stra­va
Služ­by hra­dí
Poža­du­jem fak­tú­ru


Fak­tú­ru zaslať
Infor­mo­va­nie dot­knu­tej oso­by
Súhla­sím so zasie­la­ním pozvá­nok, týka­jú­cich sa orga­ni­zá­cii kon­gre­sov, kon­fe­ren­cií, semi­ná­rov v pôsob­nos­ti Agen­tú­ry KAMI, s. r. o. na uve­de­nú e‑mailovú adre­su v súla­de s Naria­de­ním Európ­ske­ho Par­la­men­tu a Rady (EÚ) 2016/​679 z 27. aprí­la 2016 o ochra­ne fyzic­kých osôb pri spra­cú­va­ní osob­ných úda­jov a o voľ­nom pohy­be takých­to úda­jov, kto­rým sa ruší smer­ni­ca 95/​46/​ES (vše­obec­né naria­de­nie o ochra­ne úda­jov) (ďalej len Naria­de­nie GDPR), a záko­na č. 18/​2018 Z.z. o ochra­ne osob­ných úda­jov a o zme­ne a dopl­ne­ní nie­kto­rých záko­nov so spra­co­va­ním osob­ných úda­jov. Chce­me Vás uis­tiť, že sme vyko­na­li všet­ky kro­ky potreb­né k tomu, aby boli Vaše osob­né úda­je aj naďa­lej v abso­lút­nom bez­pe­čí. Aktu­ali­zo­va­né pra­vid­lá o ochra­ne osob­ných úda­jov náj­de­te na našom webo­vom síd­le www.agenturakami.sk v sek­cii ochra­na osob­ných úda­jov. Pro­sím, pre­čí­taj­te si nové pra­vid­lá a pre­svedč­te sa o tom, že nám na bez­peč­nos­ti Vašich osob­ných úda­jov sku­toč­ne zále­ží.

REGISTRÁCIA UKONČENÁ!

Regis­tro­vať sa je mož­né už len na mies­te podujatia.

keyboard_​arrow_​leftPre­vi­ous
Nextkeyboard_​arrow_​right