Slovenská reumatologická spoločnosť SLS
v spolupráci s LF UPJŠ Košice, SKSaPA a SLK
pripravujú 
XV. Novo­roč­ný reuma­to­lo­gic­ký seminár 
LF UPJŠ
Záš­ti­tu nad semi­ná­rom prevzal
prof. MUDr. Peter Jar­čuš­ka, PhD.
dekan lekár­skej fakul­ty UPJŠ 
Témy kon­fe­ren­cie
Pediatrická reumatológia – spolupráca
Pľúcne prejavy reumatologických ochorení
25. – 26. JANUÁR 2024
Doub­let­ree by Hil­ton, Košice 

Váže­né kole­gy­ne, kolegovia,

pozý­va­me Vás na kaž­do­roč­né novo­roč­né stret­nu­tie reuma­to­ló­gov, kto­ré sa usku­toč­ní v janu­ári 2024 v Koši­ciach. Naše stret­nu­tia sa sta­li už tra­dí­ci­ou a teší nás Váš dote­raj­ší veľ­ký záu­jem o toto podu­ja­tie. Verím, že aj ten­to rok pre Vás pri­pra­ví­me zau­jí­ma­vé témy z reuma­to­ló­gie ale aj z  iných medi­cín­skych oblas­tí. Veno­vať sa bude­me prob­le­ma­ti­ke pediat­ric­kej reuma­to­ló­gie, využi­tiu poznat­kov gene­ti­ky v reuma­to­ló­gii, pľúc­nym ocho­re­niam ako aj mana­žo­va­niu pacien­ta v ambu­lan­cii. Verím, že prij­me­te pozva­nie na 15. roč­ník „Novo­roč­né­ho reuma­to­lo­gic­ké­ho semi­ná­ra“, kto­rý sa usku­toč­ní 25. – 26. janu­ára 2024 v hote­li Doub­leT­ree by Hil­ton v Koši­ciach. Odbor­nú garan­ciu nad stret­nu­tím pre­vza­la SLS a LF UPJŠ v Koši­ciach. Podu­ja­tie je kreditované.

Pria­te­lia, teším sa na naše spo­loč­né stret­nu­tie v novom roku.
Ž. Mace­jo­vá

PROGRAM

Orga­ni­zá­to­ri si vyhra­dzu­jú prá­vo na zmeny! 

ŠTVRTOK 25. 1. 2024

12:00 – 18:00

12.00 – 13.00

13.00 – 13.10

Regis­trá­cia účastníkov

OBED

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE SEMINÁRA

 

13:10 – 14:40

Pediatrická reumatológia

pred­sed­níc­tvo:

Var­go­vá V., Dal­los T.


Juve­nil­ná a adult­ná for­ma skle­ro­der­mie – odliš­né kli­nic­ké feno­ty­py
(20 min.)
Var­go­vá V.

Help! I need some­bo­dy! ReumE­to­ló­gia pre­stu­pu do sta­rost­li­vos­ti špe­cia­lis­tu pre dospe­lých (20 min.)
Wei­ser P., Bánó­o­vá E., Var­go­vá V.

Keď artri­tí­da prek­va­pí… (20 min.)
Bánó­o­vá E., Var­go­vá V.

Defi­cien­cia ade­no­zín-dea­mi­ná­zy 2. typu (DADA2) – prvé skú­se­nos­ti na Slo­ven­sku (15 min.)
Bala­ži­ová B., Čiž­nár P., Pozde­cho­vá M., Švec P., Morav­čí­ko­vá D., Jese­ňák M., Fre­i­ber­ger T., Froň­ko­vá E., Buc­ci­ol G., Dal­los T.  

Vzác­ny syn­dróm v dife­ren­ciál­nej diag­nos­ti­ke JIA (15 min.)
Maže­ri­ko­vá Z., Vasil M., Hav­lo­vi­co­vá M., Gen­čík A., Pop­lu­hár J.

 

 

14:40 – 15:25

Safety for all – stojíme za bezpečnosťou

Sate­lit­né sym­pó­zium pod­po­re­né far­ma­ce­utic­kou spo­loč­nos­ťou Novar­tis (45 min.)

pred­sed­níc­tvo: Var­go­vá V., Dal­los T.


Inhi­bí­tor IL-17A v manaž­men­te reuma­tic­kých ocho­re­ní s pľúc­ny­mi komor­bi­di­ta­mi 
Mace­jo­vá Ž.

Bez­peč­nost­ný pro­fil seku­ki­nu­ma­bu v kli­nic­kých skú­ša­niach a kli­nic­kej pra­xi 
Var­go­vá V.

Sys­té­mo­vá juve­nil­ná idi­opa­tic­ká artri­tí­da – diag­nos­ti­ka a lieč­ba v súčas­nos­ti 
Dal­los T.

 

 

15:25 – 16:10

Manažment reumatoidných ochorení z pohľadu reumatológa a dermatológa

Sate­lit­né sym­pó­zium pod­po­re­né far­ma­ce­utic­kou spo­loč­nos­ťou Eli Lil­ly (45 min.) 

pred­sed­níc­tvo: Mace­jo­vá Ž.


JAK inhi­bí­to­ry v manaž­men­te juve­nil­nej idi­opa­tic­kej artri­tí­dy – výsled­ky kli­nic­kých štú­dií
Mace­jo­vá Ž.

Zhr­nu­tie výsled­kov účin­nos­ti lieč­by JAKi u dospe­lých pacien­tov s RA
Zári­ko­vá M.

Čo ponú­ka­jú anti IL-17 v lieč­be pso­ria­tic­ké­ho ocho­re­nia
Mel­ní­ko­vá K. 

16:10 – 16:20         prestávka

 

 

 

16:20 – 17:40

Systémové ochorenia spojiva

pred­sed­níc­tvo: Tuchy­ňo­vá A., Spi­šá­ko­vá D.


Manaž­ment a lieč­ba GPA (20 min.)
Spi­šá­ko­vá D.

Neoča­ká­va­ná ces­ta tam a späť (20 min.)
Magy­ar R.

Manaž­ment a lieč­ba EGPA (20 min.)
Ben­hat­chi K.

Plaz­ma­fe­ré­za môže pomôcť aj pacien­to­vi s reuma­to­lo­gic­kým ocho­re­ním (20 min.)
Gabz­di­lo­vá J., Szi­lá­gy­i­ová L.

 

 

17:40 – 18:10

Subkutánny infliximab – skúsenosti z reálnej praxe

Sate­lit­né sym­pó­zium pod­po­re­né far­ma­ce­utic­kou spo­loč­nos­ťou Cell­tri­on (30 min.)

pred­sed­níc­tvo: Mace­jo­vá Ž.


Sub­ku­tán­ny infli­xi­mab, lep­šia ver­zia IV for­my?
Gom­bo­šo­vá L.

Lieč­ba sub­ku­tán­nym infli­xi­ma­bom pri AS – vlast­ná skú­se­nosť
Spi­šá­ko­vá D.

18:30 – 21:00       Veče­ra

 

PIATOK 26. 1. 2024

 

08:30 – 09:00

Pre veselší a šťastnejší nový rok s cielenou a personalizovanou liečbou

Sate­lit­né sym­pó­zium pod­po­re­né far­ma­ce­utic­kou spo­loč­nos­ťou 
 UCB (30 min.)

pred­sed­níc­tvo: Šte­ňo­vá E., Škam­lo­vá M.


Duál­na inhi­bí­cia IL-17AF v lieč­be spon­dy­lo­ar­tri­tíd
Škam­lo­vá M.

Novin­ky z ACR – cer­to­li­zu­mab u pacien­tov s vyso­kou hla­di­nou reuma­to­id­né­ho fak­to­ra
Šte­ňo­vá E.

 

09:00 – 10:40

Pľúcne prejavy reumatických ochorení 

pred­sed­níc­tvo: Záňo­vá E., Tóth Š., Sliv­ka R.


Pľúc­ne  pre­ja­vy  reuma­tic­kých ocho­re­ní: Krok za kro­kom s pne­umo­ló­gom (20 min.) 
Pred­náš­ka pod­po­re­ná spo­loč­nos­ťou Boeh­rin­ger Ingel­he­im
Tóth Š.   

Zvlá­da­nie kom­plex­nej lieč­by pacien­tov s pľúc­nou fib­ró­zou v kaž­do­den­nej pra­xi v cen­tre (20 min.)
Pred­náš­ka pod­po­re­ná spo­loč­nos­ťou Boeh­rin­ger Ingel­he­im
Sliv­ka R. 

Pos­ti­hnu­tie pľúc u pacien­tov s reuma­to­id­nou artri­tí­dou (20 min.)
Tuchy­ňo­vá A.

Inters­ti­ciál­ne pľúc­ne pos­ti­hnu­tie pri reuma­to­id­nej artri­tí­de z pohľa­du reuma­to­ló­ga (20 min.)
Sen­čá­ro­vá M.

Ces­ta pacien­ta s pľúc­nou fibrózou:prípadové štú­die (20 min.)
Pred­náš­ka pod­po­re­ná spo­loč­nos­ťou Boeh­rin­ger Ingel­he­im
Záňo­vá  E.

10:40 – 11:00        Prestávka

 

 

11:00 – 11:30

Aké možnosti prináša upadacitinib…

Sate­lit­né sym­pó­zium pod­po­re­né far­ma­ce­utic­kou spo­loč­nos­ťou Abb­Vie (30 min.)

pred­sed­níc­tvo: Mace­jo­vá Ž.


Kli­nic­ká per­spek­tí­va upa­da­ci­ti­ni­bu

Žlnay M.

Lieč­ba upa­da­ci­ti­ni­bom v mono­te­ra­pii

Šte­ňo­vá E.

11:30 – 12:50

Varia

pred­sed­níc­tvo: Mace­jo­vá Ž., Žlnay M.

 
Aktu­ál­ne mož­nos­ti diag­nos­ti­ky a lieč­by sekun­dár­nej oste­opo­ró­zy pri reuma­tic­kých ocho­re­niach (20 min.)
Dubec­ká S.

Pso­ria­tic­ká artri­tí­da v RTG obra­ze (20 min.)
Sed­lá­ko­vá J.

Pso­ria­tic­ká artri­tí­da v USG obra­ze (20 min.)
Žlnay M.

Aty­pic­ká for­ma kryš­tál­mi indu­ko­va­nej artri­tí­dy (20 min.)
Seman­čík J., Seman­čí­ko­vá E.

12:50                  Záver semi­ná­ra 

13:00                  Obed

INFORMÁCIE

VEDECKÝ VÝBOR
prof. MUDr. Žel­mí­ra Mace­jo­vá, PhD., MPH
doc. MUDr. Zden­ko Kil­lin­ger, PhD.
MUDr. Mar­tin Žlnay, PhD.
ORGANIZAČNÝ  VÝBOR
MUDr. Danie­la Spi­šá­ko­vá, PhD.
Bc. Roma­na Ondičová

 

REGISTRÁCIA

AKTÍVNA ÚČASŤ: do 19. 11. 2023
ON-LINE:                for­mu­lá­rom na tej­to strán­ke ↓
E‑MAIL:                  kami@agenturakami.sk

 

 REGISTRAČNÉ POPLATKY od 20. 11. 2023 a na mieste
 Ates­to­va­ný lekár 40 €
 Lekár v špe­cia­li­zač­nej príprave 30 €
 Ses­tra — člen­ka SKSaPA 20 €
 Ses­tra — nečlen­ka SKSaPA 30 €
 Študenti  zdar­ma
Účast­ník nad 70 rokov zdar­ma


Prvý autor NEHRADÍ regis­trač­ný poplatok

Regis­trač­ný popla­tok zahŕňa: účasť na odbor­nom prog­ra­me, kon­fe­renč­né mate­riá­ly, občerstve­nie počas kon­fe­ren­cie a vstup do vysta­vo­va­teľ­ských pries­to­rov. Vstup do kon­fe­renč­ných pries­to­rov hote­la, účasť na podu­ja­tí – s MENOVKOU. Všet­ci účast­ní­ci kon­fe­ren­cie obdr­žia menov­ku pri regis­trá­cii a sú povin­ní ju nosiť na vidi­teľ­nom mieste.

Mož­nosť zakú­pe­nia veče­re 25. 1. 2024 – 30 EUR/​osoba

Kon­fe­renč­ný popla­tok uhraď­te pro­sím na účet:
Názov účtu: Agen­tú­ra KAMI, s. r. o., Let­ná 82/​75, 052 01 Spiš­ská Nová Ves
Peňaž­ný ústav: ČSOB, a. s.
VS: bude Vám pri­ra­de­ný po zare­gis­tro­va­ní
KS: 0308
IBAN: SK09 7500 0000 0040 2082 0119
SWIFT: CEKOSKBX

Poznám­ka:
– do sprá­vy pre pri­jí­ma­te­ľa uveď­te meno účast­ní­ka,
– ak hra­dí regis­trač­ný popla­tok fir­ma, pro­sí­me o zasla­nie men­né­ho zozna­mu,
– pri neskor­šej regis­trá­cii je potreb­né pre­uká­zať sa dokla­dom o zapla­te­ní
 regis­trač­né­ho poplat­ku
– pri plat­be regis­trač­né­ho poplat­ku z ČR Vám pomô­že­me, kon­tak­tuj­te nás!

 

STORNO PODMIENKY

Orga­ni­zá­tor kon­fe­ren­cie musí byť vyro­zu­me­ný o zru­še­ní účas­ti na kon­fe­ren­cii písom­ne e‑mailom na kami@agenturakami.sk
Zru­še­nie po tele­fo­ná­te nebu­de akcep­to­va­né!
• do 25. 12. 2023 – bez stor­no poplat­ku
• od 26. 12. 2023 – 100 % stor­no regis­trač­né­ho poplatku

 

HODNOTENIE ARS CME

Kon­fe­ren­cia je zara­de­ná do kon­ti­nu­ál­ne­ho medi­cín­ske­ho vzde­lá­va­nia ARS CME. Kre­di­ty budú účast­ní­ko­vi pri­zna­né v zmys­le vyhláš­ky MZ SR 74⁄2019 Z. z. v zne­ní neskor­ších pred­pi­sov a na zákla­de zmlu­vy medzi SLK a Európ­skou akre­di­tač­nou radou. Potvr­de­nie o účas­ti na vzde­lá­va­cej akti­vi­te CME si náj­du účast­ní­ci na strán­ke cmeportal.sk – po pri­hlá­se­ní do svoj­ho kon­ta pod náz­vom danej akti­vi­ty. Účast­ní­kom, kto­rí nema­jú vytvo­re­né kon­to, zašle­me potvr­de­nie o účas­ti e‑mailom cca 14 dní po skon­če­ní konferencie.

V prí­pa­de, ak sa ses­tra /​ pôrod­ná asis­tent­ka zúčast­ní tej­to akti­vi­ty sústav­né­ho vzde­lá­va­nia s viac ako jed­nou pred­náš­kou, budú jej za aktív­nu účasť pri­de­le­né kre­di­ty len raz, bez ohľa­du na počet pre­zen­to­va­ných pred­ná­šok. Toto usta­no­ve­nie sa vzťa­hu­je aj na spoluautorstvo.

Na kon­fe­ren­ciu nie je potreb­né sa regis­tro­vať cez por­tál SKSa­PA, pri­hlá­siť sa môže­te on-line cez regis­trač­ný for­mu­lár na tej­to stránke.

Kre­di­ty za pasív­nu účasť:
Štvr­tok  25. 1. 2024  5 kre­di­tov
Pia­tok   26. 1. 2024  4 kre­di­ty

Kre­di­ty za aktív­nu účasť (za kaž­dý prís­pe­vok):
Prvý autor slo­ven­ský /​ zahra­nič­ný          10 kre­di­tov /​ 15 kre­di­tov
Dva­ja spo­lu­au­to­ri slo­ven­skí /​ zahra­nič­ní  5 kre­di­tov /​ 10 kreditov


UBYTOVANIE

Hotel Doub­leT­ree by Hil­ton Hotel Košice

Cena uby­to­va­nia s raňaj­ka­mi:
Sin­gle izba – 135 €
Doub­le izba – 155 €
Miest­ny popla­tok – 2,50 €/​osoba/​noc
Par­ko­va­nie je spo­plat­ne­né a nie je mož­né ho rezer­vo­vať vopred, ďaku­je­me za pochopenie.

ON-LINE: for­mu­lá­rom na tej­to strán­ke ↓
E‑MAIL:     kami@agenturakami.sk

Uby­to­va­nie pre účast­ní­kov zabez­pe­ču­je Agen­tú­ra KAMI, s. r. o.
V prí­pa­de záuj­mu pro­sím kon­tak­tuj­te e‑mailom: kami@agenturakami.sk

 25. 1. 2024 štvrtok 

12:00 – 13:00  cof­fe­eb­re­ak pre doces­to­va­ných
13:00 otvo­re­nie kon­fe­ren­cie
Blok pred­ná­šok
Pre­stáv­ka – cof­fee bre­ak
Blok pred­ná­šok
Veče­ra

 26. 1. 2024 piatok 

Blok pred­ná­šok
Obed
Blok pred­ná­šok
14:00  ukon­če­nie konferencie

REGISTRAČNÝ FORMULÁR

1
Účast­ník
Účasť
Záu­jem o uby­to­va­nie 25. – 26. 1. 2024Doub­let­ree by Hil­ton, Koši­ce
Veče­ra 25. 1. 202430 € /​ oso­ba
Špe­ciál­na stra­va
Služ­by hra­dí
Poža­du­jem fak­tú­ru


Fak­tú­ru zaslať
Infor­mo­va­nie dot­knu­tej oso­by
Súhla­sím so zasie­la­ním pozvá­nok, týka­jú­cich sa orga­ni­zá­cii kon­gre­sov, kon­fe­ren­cií, semi­ná­rov v pôsob­nos­ti Agen­tú­ry KAMI, s. r. o. na uve­de­nú e‑mailovú adre­su v súla­de s Naria­de­ním Európ­ske­ho Par­la­men­tu a Rady (EÚ) 2016/​679 z 27. aprí­la 2016 o ochra­ne fyzic­kých osôb pri spra­cú­va­ní osob­ných úda­jov a o voľ­nom pohy­be takých­to úda­jov, kto­rým sa ruší smer­ni­ca 95/​46/​ES (vše­obec­né naria­de­nie o ochra­ne úda­jov) (ďalej len Naria­de­nie GDPR), a záko­na č. 18/​2018 Z.z. o ochra­ne osob­ných úda­jov a o zme­ne a dopl­ne­ní nie­kto­rých záko­nov so spra­co­va­ním osob­ných úda­jov. Chce­me Vás uis­tiť, že sme vyko­na­li všet­ky kro­ky potreb­né k tomu, aby boli Vaše osob­né úda­je aj naďa­lej v abso­lút­nom bez­pe­čí. Aktu­ali­zo­va­né pra­vid­lá o ochra­ne osob­ných úda­jov náj­de­te na našom webo­vom síd­le www.agenturakami.sk v sek­cii ochra­na osob­ných úda­jov. Pro­sím, pre­čí­taj­te si nové pra­vid­lá a pre­svedč­te sa o tom, že nám na bez­peč­nos­ti Vašich osob­ných úda­jov sku­toč­ne zále­ží.

REGISTRÁCIA UKONČENÁ!

Regis­tro­vať sa je mož­né už len na mies­te podujatia.

keyboard_​arrow_​leftPre­vi­ous
Nextkeyboard_​arrow_​right

PARTNERI

GENERÁLNY PARTNER

Novartis

HLAVNÍ PARTNERI

ucb
abbvie
Celltrion
Lilly

PARTNERI

BI logo tmavozelene CMYK
Pfizer
Fresenius Kabi
Biogen R logo
Zentiva
sobi