Slovenská reumatologická spoločnosť SLS
v spolupráci s LF UPJŠ Košice
pozý­va­jú na 

XIII. Novoročný
reumatologický seminár
20. JANUÁRA 2022
14.00 – 18.00 hod. 

::::: ON-LINE ::::: 

Generálny partner podujatia

abbvie

INFORMÁCIE

Váže­né kole­gy­ne, kole­go­via,
naše novo­roč­né stret­nu­tia sa sta­li prí­jem­nou tra­dí­ci­ou, kto­rá umož­ňu­je  vyme­niť si skú­se­nos­ti, zdie­ľať naj­nov­šie infor­má­cie v oblas­ti reuma­to­ló­gie, ako aj v ostat­ných medi­cín­skych odbo­roch, keď­že reuma­to­lo­gic­ké ocho­re­nia zasa­hu­jú do tak­mer všet­kých sys­té­mov člo­ve­ka. Dovoľ­te mi pozvať Vás na 13. roč­ník „Novo­roč­né­ho reuma­to­lo­gic­ké­ho semi­ná­ra“, kto­rý sa usku­toč­ní v onli­ne pro­stre­dí dňa 20. janu­ára 2022. Aj ten­to rok sme sa sna­ži­li vybrať zau­jí­ma­vé reuma­to­lo­gic­ké témy. Prog­ram sme obo­ha­ti­li aj téma­mi z nef­ro­ló­gie. Odbor­nú garan­ciu nad stret­nu­tím pre­vza­la SLS a LF UPJŠ v Koši­ciach. Podu­ja­tie sa usku­toč­ňu­je za pod­po­ry far­ma­ce­utic­kej spo­loč­nos­ti Abb­Vie. Podu­ja­tie je kreditované.

Pria­te­lia, teším sa na naše spo­loč­né stret­nu­tie v novom roku.
Záro­veň však  verím, že v ďal­šom roku  bude mož­nosť aj osob­né­ho stretnutia.

prof. MUDr. Žel­mí­ra Mace­jo­vá, PhD., MPH


TÉMY KONFERENCIE

Zápa­lo­vé reuma­to­lo­gic­ké ochorenia

Nef­ro­ló­gia

HODNOTENIE ARS CME
Kon­fe­ren­cia je zara­de­ná do kon­ti­nu­ál­ne­ho medi­cín­ske­ho vzde­lá­va­nia ARS CME. Kre­di­ty budú účast­ní­ko­vi pri­zna­né v zmys­le vyhláš­ky MZ SR č. 74/​2019 Z. z. v zne­ní neskor­ších pred­pi­sov a na zákla­de zmlu­vy medzi SLK a Európ­skou akre­di­tač­nou radou.

CERTIFIKÁTY
Potvr­de­nie o účas­ti na vzde­lá­va­cej akti­vi­te CME si náj­du účast­ní­ci na strán­ke https://ks.lekom.sk – zóna pre leká­rov, po pri­hlá­se­ní do svoj­ho kon­ta pod náz­vom danej akti­vi­ty. Účast­ní­kom, kto­rí nema­jú vytvo­re­né kon­to, zašle­me cer­ti­fi­kát e‑mailom cca do dvoch týž­dňov po skon­če­ní konferencie.

NEPEŇAŽNÉ PLNENIE
Orga­ni­zá­tor nebu­de posky­to­vať nepe­ňaž­né plne­nie pre účast­ní­kov podu­ja­tia (uby­to­va­nie, dopra­va). Ak si účast­ník hra­dí regis­trač­ný popla­tok sám, nemá povin­nosť odvo­du zráž­ko­vej dane za nepe­ňaž­né plne­nie v zmys­le Záko­na o dani z príj­mov č. 595/​2003 Z. z. v zne­ní neskor­ších predpisov.

PROGRAM

14:00       Úvod
                Ž. Mace­jo­vá 

14:10       Vyso­ká mie­ra polyp­rag­má­zie ako výzva pri reuma­to­id­nej artri­tí­de
                Z. Kil­lin­ger 

14:25       Ťaž­ko lie­či­teľ­ná reuma­to­id­ná artri­tí­da – efek­tív­ny manaž­ment v kli­nic­kej pra­xi
                 Z. Kme­čo­vá 

14:40       Odpo­rú­ča­nia pre očko­va­nie pacien­tov so zápa­lo­vý­mi reuma­tic­ký­mi ocho­re­nia­mi
                D. Miče­ko­vá 

14:55       COVID-19 infek­cia a vak­ci­ná­cia u slo­ven­ských pacien­tov s reuma­tic­ký­mi ocho­re­nia­mi – dáta z EULAR regis­trov
                V. Mly­ná­ri­ko­vá 

15:10       Dis­ku­sia 

15:30       Prak­tic­ké skú­se­nos­ti s trans­p­lan­tá­ci­ou obli­čiek u pacien­tov s auto­imu­nit­ný­mi ocho­re­nia­mi
                J. Rosen­ber­ger 

15:45       Sys­té­mo­vé vas­ku­li­tí­dy – nové odpo­rú­ča­nia lieč­by
                I. Valo­či­ko­vá 

16:00       Dis­ku­sia 

16:10       Bolesť u pacien­tov s axiál­nou SpA a jej tera­pe­utic­ké ovplyv­ne­nie
                M. Žlnay 

16:25       Sle­do­va­nie pacient­ky s prí­tom­ný­mi SSA ale­bo SSB pro­ti­lát­ka­mi počas teho­ten­stva (AV blo­ká­da)
                O. Luká­čo­vá

16:40       Prí­pa­dy pacien­tov s RA zly­ha­ných na jed­no ale­bo via­ce­ré bDMARDs
                D. Spi­šá­ko­vá 

16:55      Stra­té­gia anti­cy­to­kí­no­vej tera­pie reuma­to­id­nej artri­tí­dy pri zly­ha­ní rôz­nych lie­čeb­ných moda­lít
                E. Šte­ňo­vá

17:10       Kli­nic­ké pre­d­ik­to­ry a včas­ná odpo­veď na lieč­bu reuma­to­id­nej artri­tí­dy
                I. Rybár 

17:25       IgG4 a aso­ci­ova­né ocho­re­nia
                M. Macej 

17:45       Dis­ku­sia a záver podu­ja­tia 

Orga­ni­zá­to­ri si vyhra­dzu­jú prá­vo na zmeny!

REGISTRÁCIA

Regis­trá­cia na toto podu­ja­tie je BEZPLATNÁ!

1
keyboard_​arrow_​leftPre­vi­ous
Nextkeyboard_​arrow_​right