Slovenská reumatologická spoločnosť SLS
v spolupráci s LF UPJŠ Košice
pripravujú 

XIV. Novoročný
reumatologický seminár
26. – 27. JANUÁR 2023
Doubletree by Hilton, Košice 

Generálny partner podujatia

abbvie

Váže­né kole­gy­ne, kole­go­via,
rok sa s rokom stre­tol a opäť je tu naše tra­dič­né novo­roč­né stret­nu­tie. Po ťaž­kom obdo­bí pan­dé­mie a dvoch vynú­te­ných on-line podu­ja­tiach  sa môže­me stret­núť osob­ne, čo ma nesmier­ne teší. Opäť sme pre Vás pri­pra­vi­li zau­jí­ma­vé témy z reuma­to­ló­gie ako aj iných medi­cín­skych oblas­tí, kto­ré navzá­jom úzko súvi­sia. Veno­vať sa bude­me aj prob­le­ma­ti­ke mana­žo­va­nia pacien­ta v ambu­lan­cii. Prog­ram sme záro­veň obo­ha­ti­li  téma­mi z orto­pé­die, gas­tro­en­te­ro­ló­gie a hepa­to­ló­gie, reha­bi­li­tá­cie, zub­né­ho lekár­stva… Áno, aj zub­né ocho­re­nia môžu súvi­sieť s reuma­to­lo­gic­ký­mi ocho­re­nia­mi. Ak sa chce­te pre­sved­čiť, príď­te na 14. roč­ník „Novo­roč­né­ho reuma­to­lo­gic­ké­ho semi­ná­ra“, kto­rý sa usku­toč­ní 26. – 27. janu­ára 2023 v hote­li Doub­leT­ree by Hil­ton v Koši­ciach. Odbor­nú garan­ciu nad stret­nu­tím pre­vza­la SLS a LF UPJŠ v Koši­ciach. Podu­ja­tie sa usku­toč­ňu­je za pod­po­ry far­ma­ce­utic­kej spo­loč­nos­ti Abb­Vie a je kre­di­to­va­né. 

 Pria­te­lia, teším sa na naše spo­loč­né stret­nu­tie v novom roku. 

Ž. Mace­jo­vá

INFORMÁCIE

 


TÉMY KONFERENCIE

Ortopédia • Gastroenterológia • Hepatológia • Rehabilitácia • Zubné lekárstvo

HODNOTENIE ARS CME
Kon­fe­ren­cia je zara­de­ná do kon­ti­nu­ál­ne­ho medi­cín­ske­ho vzde­lá­va­nia ARS CME. Kre­di­ty budú účast­ní­ko­vi pri­zna­né v zmys­le vyhláš­ky MZ SR 74/​2019 Z. z. v zne­ní neskor­ších pred­pi­sov a na zákla­de zmlu­vy medzi SLK, SLS a Európ­skou akre­di­tač­nou radou. Potvr­de­nie o účas­ti na vzde­lá­va­cej akti­vi­te CME si náj­du účast­ní­ci na strán­ke https://ks.lekom.sk – zóna pre leká­rov, po pri­hlá­se­ní do svoj­ho kon­ta pod náz­vom danej akti­vi­ty. Účast­ní­kom, kto­rí nema­jú vytvo­re­né kon­to, zašle­me potvr­de­nie o účas­ti e‑mailom.

 

NEPEŇAŽNÉ PLNENIE
Orga­ni­zá­tor nebu­de posky­to­vať nepe­ňaž­né plne­nie pre účast­ní­kov podu­ja­tia (uby­to­va­nie, dopra­va). Ak si účast­ník hra­dí regis­trač­ný popla­tok sám, nemá povin­nosť odvo­du zráž­ko­vej dane za nepe­ňaž­né plne­nie v zmys­le Záko­na o dani z príj­mov č. 595/​2003 Z. z. v zne­ní neskor­ších predpisov.

PROGRAM

PRIPRAVUJE SA…

Orga­ni­zá­to­ri si vyhra­dzu­jú prá­vo na zmeny!

E‑POSTERY

Poste­ry budú pre­zen­to­va­né v elek­tro­nic­kej for­me, na doty­ko­vých LCD obra­zov­kách. Počas celé­ho trva­nia kon­fe­ren­cie budú vysta­ve­né a budú k dis­po­zí­cii všet­kým účast­ní­kom. K výro­be je potreb­né pou­žiť napr. prog­ram MS Power­Po­int či špe­cia­li­zo­va­né gra­fic­ké prog­ra­my (viď nižšie).

Plo­cha pre zobra­ze­nie e‑posteru na obra­zov­ke je 52 × 66 cm (š × v). 

E‑poster nemu­sí pres­ne zod­po­ve­dať tým­to roz­me­rom – šír­ka sa vždy pris­pô­so­bí veľ­kos­ti plo­chy (pri výro­be odpo­rú­ča­me nasta­viť šír­ku doku­men­tu na 52 cm), dĺž­ka je ľubo­voľ­ná (poster je mož­né posú­vať pohy­bom prs­ta po obra­zov­ke).
Odpo­rú­ča­ná mini­mál­na veľ­kosť pís­ma pri šír­ke doku­men­tu 52 cm je 17 – 20 bodov.

E‑posterové tabu­le sú vyba­ve­né fun­kci­ou „LUPA“, tak­že aký­koľ­vek detail (obrá­zok, graf) na e‑postery bude mož­né pri pre­hľa­dá­va­ní zväčšiť.

INFORMÁCIE PRE VÝROBU E‑POSTERU
v prog­ra­me MS Power­Po­int:
• nasta­ve­nie veľ­kos­ti doku­men­tu (šír­ka 52 cm, výš­ka pod­ľa potre­by) v „Návrh /​ Vzhľad strán­ky”
• vlo­že­nie tex­tov, gra­fov a obráz­kov
• zasla­nie na e‑mail: kami@agenturakami.sk vo for­má­te PPT ale­bo PDF (300 dpi)

v iných prog­ra­moch (napr. Ado­be InDe­sign, Illu­stra­tor, Pho­tos­hop, Quark­X­press atd.):
• nasta­ve­nie veľ­kos­ti doku­men­tu (šír­ka 52 cm, výš­ka pod­ľa potre­by)
• vlo­že­nie tex­tov, gra­fov a obráz­kov
• zasla­nie na e‑mail: kami@agenturakami.sk vo for­má­te PDF (300 dpi)

Ku kaž­dé­mu e‑posteru je mož­né pri­lo­žiť ľubo­voľ­ný počet videí. Videá pro­sím zasie­laj­te cez úschov­ňu na e‑mail: kami@agenturakami.sk.
Pod­po­ro­va­né for­má­ty videí: avi, mp4, wmv, webm.

 VZOR PRE VÝROBU E‑POSTERU → 

REGISTRÁCIA

Regis­trá­cia na toto podu­ja­tie je BEZPLATNÁ!

1
Účasť
Záu­jem o uby­to­va­nieDoub­let­ree by Hil­ton, Koši­ce
Špe­ciál­na stra­va
Infor­mo­va­nie dot­knu­tej oso­by
Súhla­sím so zasie­la­ním pozvá­nok, týka­jú­cich sa orga­ni­zá­cii kon­gre­sov, kon­fe­ren­cií, semi­ná­rov v pôsob­nos­ti Agen­tú­ry KAMI, s. r. o. na uve­de­nú e‑mailovú adre­suv súla­de s Naria­de­ním Európ­ske­ho Par­la­men­tu a Rady (EÚ) 2016/​679 z 27. aprí­la 2016 o ochra­ne fyzic­kých osôb pri spra­cú­va­ní osob­ných úda­jov a o voľ­nom pohy­be takých­to úda­jov, kto­rým sa ruší smer­ni­ca 95/​46/​ES (vše­obec­né naria­de­nie o ochra­ne úda­jov) (ďalej len Naria­de­nie GDPR), a záko­na č. 18/​2018 Z.z. o ochra­ne osob­ných úda­jov a o zme­ne a dopl­ne­ní nie­kto­rých záko­nov so spra­co­va­ním osob­ných úda­jov. Chce­me Vás uis­tiť, že sme vyko­na­li všet­ky kro­ky potreb­né k tomu, aby boli Vaše osob­né úda­je aj naďa­lej v abso­lút­nom bez­pe­čí. Aktu­ali­zo­va­né pra­vid­lá o ochra­ne osob­ných úda­jov náj­de­te na našom webo­vom síd­le www.agenturakami.sk v sek­cii ochra­na osob­ných úda­jov. Pro­sím, pre­čí­taj­te si nové pra­vid­lá a pre­svedč­te sa o tom, že nám na bez­peč­nos­ti Vašich osob­ných úda­jov sku­toč­ne zále­ží.

ON-LINE REGISTRÁCIA UKONČENÁ!

V prí­pa­de potre­by nás pro­sím nevá­haj­te kon­tak­to­vať na kami@agenturakami.sk.

keyboard_​arrow_​leftPre­vi­ous
Nextkeyboard_​arrow_​right