Slovenská reumatologická spoločnosť SLS
v spolupráci s LF UPJŠ Košice, SKSaPA a SLK
pripravujú 
XV. Novo­roč­ný reuma­to­lo­gic­ký seminár 
Témy kon­fe­ren­cie
Pediatrická reumatológia – spolupráca
Pľúcne prejavy reumatolgických ochorení
25. – 26. JANUÁR 2024
Doub­let­ree by Hil­ton, Košice 

Váže­né kole­gy­ne, kolegovia,

pozý­va­me Vás na kaž­do­roč­né novo­roč­né stret­nu­tie reuma­to­ló­gov, kto­ré sa usku­toč­ní v janu­ári 2024 v Koši­ciach. Naše stret­nu­tia sa sta­li už tra­dí­ci­ou a teší nás Váš dote­raj­ší veľ­ký záu­jem o toto podu­ja­tie. Verím, že aj ten­to rok pre Vás pri­pra­ví­me zau­jí­ma­vé témy z reuma­to­ló­gie ale aj z  iných medi­cín­skych oblas­tí. Veno­vať sa bude­me prob­le­ma­ti­ke pediat­ric­kej reuma­to­ló­gie, využi­tiu poznat­kov gene­ti­ky v reuma­to­ló­gii, pľúc­nym ocho­re­niam ako aj mana­žo­va­niu pacien­ta v ambu­lan­cii. Verím, že prij­me­te pozva­nie na 14. roč­ník „Novo­roč­né­ho reuma­to­lo­gic­ké­ho semi­ná­ra“, kto­rý sa usku­toč­ní 25. – 26. janu­ára 2024 v hote­li Doub­leT­ree by Hil­ton v Koši­ciach. Odbor­nú garan­ciu nad stret­nu­tím pre­vza­la SLS a LF UPJŠ v Koši­ciach. Podu­ja­tie je kreditované.

Pria­te­lia, teším sa na naše spo­loč­né stret­nu­tie v novom roku.
Ž. Mace­jo­vá

INFORMÁCIE

VEDECKÝ VÝBOR
prof. MUDr. Žel­mí­ra Mace­jo­vá, PhD.
doc. Zden­ko Kil­lin­ger, PhD.
MUDr. Mar­tin Žlnay, PhD.
ORGANIZAČNÝ  VÝBOR
MUDr. Danie­la Spi­šá­ko­vá, PhD.
Bc. Roma­na Ondičová

 

REGISTRÁCIA

AKTÍVNA ÚČASŤ: do 19. 11. 2023
ON-LINE:                for­mu­lá­rom na tej­to strán­ke ↓
E‑MAIL:                  kami@agenturakami.sk

 

 REGISTRAČNÉ POPLATKY do 19. 11. 2023 od 20. 11. 2023 a na mieste
 Ates­to­va­ný lekár 30 € 40 €
 Lekár v špe­cia­li­zač­nej príprave  25 €  30 €
 Ses­tra — člen­ka SKSaPA 15 € 20 €
 Ses­tra — nečlen­ka SKSaPA 20 € 25 €
 Študenti  zdar­ma zdar­ma


Prvý autor NEHRADÍ regis­trač­ný poplatok

Regis­trač­ný popla­tok zahŕňa: účasť na odbor­nom prog­ra­me, kon­fe­renč­né mate­riá­ly, občerstve­nie počas kon­fe­ren­cie a vstup do vysta­vo­va­teľ­ských pries­to­rov. Vstup do kon­fe­renč­ných pries­to­rov hote­la, účasť na podu­ja­tí – s MENOVKOU. Všet­ci účast­ní­ci kon­fe­ren­cie obdr­žia menov­ku pri regis­trá­cii a sú povin­ní ju nosiť na vidi­teľ­nom mieste.

Mož­nosť zakú­pe­nia veče­re 25. 1. 2024 – 30 EUR/​osoba

Kon­fe­renč­ný popla­tok uhraď­te pro­sím na účet:
Názov účtu: Agen­tú­ra KAMI, s. r. o., Let­ná 82/​75, 052 01 Spiš­ská Nová Ves
Peňaž­ný ústav: ČSOB, a. s.
VS: bude Vám pri­ra­de­ný po zare­gis­tro­va­ní
KS: 0308
IBAN: SK09 7500 0000 0040 2082 0119
SWIFT: CEKOSKBX

Poznám­ka:
– do sprá­vy pre pri­jí­ma­te­ľa uveď­te meno účast­ní­ka,
– ak hra­dí regis­trač­ný popla­tok fir­ma, pro­sí­me o zasla­nie men­né­ho zozna­mu,
– pri neskor­šej regis­trá­cii je potreb­né pre­uká­zať sa dokla­dom o zapla­te­ní
 regis­trač­né­ho poplat­ku
– pri plat­be regis­trač­né­ho poplat­ku z ČR Vám pomô­že­me, kon­tak­tuj­te nás!

 

STORNO PODMIENKY

Orga­ni­zá­tor kon­fe­ren­cie musí byť vyro­zu­me­ný o zru­še­ní účas­ti na kon­fe­ren­cii písom­ne e‑mailom na kami@agenturakami.sk
Zru­še­nie po tele­fo­ná­te nebu­de akcep­to­va­né!
• do 25. 12. 2023 – bez stor­no poplat­ku
• od 26. 12. 2023 – 100 % stor­no regis­trač­né­ho poplatku

 

HODNOTENIE ARS CME

Kon­fe­ren­cia je zara­de­ná do kon­ti­nu­ál­ne­ho medi­cín­ske­ho vzde­lá­va­nia ARS CME. Kre­di­ty budú účast­ní­ko­vi pri­zna­né v zmys­le vyhláš­ky MZ SR 74⁄2019 Z. z. v zne­ní neskor­ších pred­pi­sov a na zákla­de zmlu­vy medzi SLK a Európ­skou akre­di­tač­nou radou. Potvr­de­nie o účas­ti na vzde­lá­va­cej akti­vi­te CME si náj­du účast­ní­ci na strán­ke cmeportal.sk – po pri­hlá­se­ní do svoj­ho kon­ta pod náz­vom danej akti­vi­ty. Účast­ní­kom, kto­rí nema­jú vytvo­re­né kon­to, zašle­me potvr­de­nie o účas­ti e‑mailom cca 14 dní po skon­če­ní konferencie.

V prí­pa­de, ak sa ses­tra /​ pôrod­ná asis­tent­ka zúčast­ní tej­to akti­vi­ty sústav­né­ho vzde­lá­va­nia s viac ako jed­nou pred­náš­kou, budú jej za aktív­nu účasť pri­de­le­né kre­di­ty len raz, bez ohľa­du na počet pre­zen­to­va­ných pred­ná­šok. Toto usta­no­ve­nie sa vzťa­hu­je aj na spoluautorstvo.

Na kon­fe­ren­ciu nie je potreb­né sa regis­tro­vať cez por­tál SKSa­PA, pri­hlá­siť sa môže­te on-line cez regis­trač­ný for­mu­lár na tej­to stránke.

Kre­di­ty za pasív­nu účasť:
Štvr­tok  25. 1. 2024  … kre­di­tov
Pia­tok   26. 1. 2024  … kreditov

Kre­di­ty za aktív­nu účasť (za kaž­dý prís­pe­vok):
Prvý autor slo­ven­ský /​ zahra­nič­ný          10 kre­di­tov /​ 15 kre­di­tov
Dva­ja spo­lu­au­to­ri slo­ven­skí /​ zahra­nič­ní  5 kre­di­tov /​ 10 kreditov

 

NEPEŇAŽNÉ PLNENIE
Orga­ni­zá­tor nebu­de posky­to­vať nepe­ňaž­né plne­nie pre účast­ní­kov podu­ja­tia (uby­to­va­nie, dopra­va). Ak si účast­ník hra­dí regis­trač­ný popla­tok sám, nemá povin­nosť odvo­du zráž­ko­vej dane za nepe­ňaž­né plne­nie v zmys­le Záko­na o dani z príj­mov č. 595 /​ 2003 Z. z. v zne­ní neskor­ších predpisov..

 

UBYTOVANIE

Hotel Doub­leT­ree by Hil­ton Hotel Košice

Cena uby­to­va­nia s raňaj­ka­mi:
Sin­gle izba – 135 €
Doub­le izba – 155 €
Miest­ny popla­tok – 2,50 €/​osoba/​noc
Par­ko­va­nie je spo­plat­ne­né a nie je mož­né ho rezer­vo­vať vopred, ďaku­je­me za pochopenie.

ON-LINE: for­mu­lá­rom na tej­to strán­ke ↓
E‑MAIL:     kami@agenturakami.sk

Uby­to­va­nie pre účast­ní­kov zabez­pe­ču­je Agen­tú­ra KAMI, s. r. o.
V prí­pa­de záuj­mu pro­sím kon­tak­tuj­te e‑mailom: kami@agenturakami.sk

PREDBEŽNÝ PROGRAM

 25. 1. 2024 štvrtok 

12:00 – 13:00  cof­fe­eb­re­ak pre doces­to­va­ných
13:00 otvo­re­nie kon­fe­ren­cie
Blok pred­ná­šok
Pre­stáv­ka – cof­fee bre­ak
Blok pred­ná­šok
Veče­ra

 26. 1. 2024 piatok 

Blok pred­ná­šok
Obed
Blok pred­ná­šok
14:00  ukon­če­nie konferencie

REGISTRAČNÝ FORMULÁR

1
Účast­ník
Účasť
Záu­jem o uby­to­va­nie 25. – 26. 1. 2024Doub­let­ree by Hil­ton, Koši­ce
Veče­ra 25. 1. 202430 € /​ oso­ba
Špe­ciál­na stra­va
Služ­by hra­dí
Poža­du­jem fak­tú­ru


Fak­tú­ru zaslať
Infor­mo­va­nie dot­knu­tej oso­by
Súhla­sím so zasie­la­ním pozvá­nok, týka­jú­cich sa orga­ni­zá­cii kon­gre­sov, kon­fe­ren­cií, semi­ná­rov v pôsob­nos­ti Agen­tú­ry KAMI, s. r. o. na uve­de­nú e‑mailovú adre­su v súla­de s Naria­de­ním Európ­ske­ho Par­la­men­tu a Rady (EÚ) 2016/​679 z 27. aprí­la 2016 o ochra­ne fyzic­kých osôb pri spra­cú­va­ní osob­ných úda­jov a o voľ­nom pohy­be takých­to úda­jov, kto­rým sa ruší smer­ni­ca 95/​46/​ES (vše­obec­né naria­de­nie o ochra­ne úda­jov) (ďalej len Naria­de­nie GDPR), a záko­na č. 18/​2018 Z.z. o ochra­ne osob­ných úda­jov a o zme­ne a dopl­ne­ní nie­kto­rých záko­nov so spra­co­va­ním osob­ných úda­jov. Chce­me Vás uis­tiť, že sme vyko­na­li všet­ky kro­ky potreb­né k tomu, aby boli Vaše osob­né úda­je aj naďa­lej v abso­lút­nom bez­pe­čí. Aktu­ali­zo­va­né pra­vid­lá o ochra­ne osob­ných úda­jov náj­de­te na našom webo­vom síd­le www.agenturakami.sk v sek­cii ochra­na osob­ných úda­jov. Pro­sím, pre­čí­taj­te si nové pra­vid­lá a pre­svedč­te sa o tom, že nám na bez­peč­nos­ti Vašich osob­ných úda­jov sku­toč­ne zále­ží.

REGISTRÁCIA UKONČENÁ!

V prí­pa­de potre­by kon­tak­tuj­te kami@agenturakami.sk.

keyboard_​arrow_​leftPre­vi­ous
Nextkeyboard_​arrow_​right

PARTNERI

GENERÁLNY PARTNER

Novartis

HLAVNÍ PARTNERI

ucb
abbvie
Celltrion
Lilly

PARTNERI

Boehringer-Ingelheim
Pfizer
Fresenius Kabi
Zentiva